Datum konání: 20. 9. 2016

Místo konání: Magistrát hl. m. Prahy, Škodův palác, zasedací místnost č. dv. 410

Přítomni za PS EVVO:

 • Ing. Vendula Audolenská (OCP MHMP)
 • Mgr. Petr Daniš (TEREZA, vzdělávací centrum, z. ú.)
 • Ing. Petra Fišerová (Lesy hl. m. Prahy)
 • Ing. Pavlína Gucká (SML MHMP)
 • Mgr. Ing. Petr Holý (krajský koordinátor EVVO, OCP MHMP)
 • Mgr. Martina Chvátalová (Toulcův dvůr, Botič o. p. s.)
 • PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D. (PedF UK, katedra biologie a environmentálních studií)
 • Ing. Jitka Janovičová (OCP MHMP)
 • Ing. Václav Nejman (Lesy hl. m. Prahy)
 • Ing. Ivan Štěpka (ZŠ a MŠ Na Beránku)
 • Mgr. Matěj Žák (MŠ Klánovice)

Host:

 • Mgr. Martin Mach Ondřej (Pražská evvoluce, BEZK, z. s.)

Nepřítomni:

 • Ing. Eva Beránková (Městská část Praha 13)

 

zápis z jednání - soubor v PDF formátu (vel.261 kByte)


Informace o připravované Krajské konferenci EVVO 2016

 • kapacita konference se po rozšíření na 160 míst naplňuje. Aktuálně už je jen cca 20 volných míst.
 • součástí konference je 8 workshopů, které už jsou téměř naplněny
 • plánovaný program bude beze změn, tak jak je anotováno
 • nad konferenci převzala záštitu radní HMP pro oblast ŽP Jana Plamínková
 • přihlášení účastníci jsou především z mateřských, základních a středních škol, středisek ekologické výchovy, rodinných center atd.
 • jsou pozváni také zástupci MŽP a MŠMT

Časopis Pražská EVVOluce – magazín o ekovýchově v Praze

 • druhé číslo časopisu je připravené. V tištěné podobě bude časopis distribuován účastníkům Krajské konference EVVO hl. m. Prahy, která se koná 4. 10. 2016.
 • oproti prvnímu pilotnímu číslu má druhé číslo stejný formát, ale větší, čitelnější písmo, obsah čísla připomínkuje OCP, PS EVVO poskytuje zpětnou vazbu
 • diskuse o technické části časopisu (inzerce MHMP, kalendář akcí aj.). Tato část by měla být přehlednější pro čtenáře.
 • námět tématu třetího čísla: EVVO zaměřené na dospělé, seniory a firmy, návrh požádat doktora Jana Krajhanzla o příspěvek (věnuje se ekopsychologii) jak motivovat veřejnost k chování šetrnému k životnímu prostředí
 • v prvním čísle měli čtenáři možnost zpětné vazby formou dotazníku – výsledky: malá návratnost, kladně hodnoceno zaměření časopisu pro odborníky ale i pro laiky, kladné hodnocení elektronické verze, ale byl zájem i o tištěnou
 • pro účely Krajské konference EVVO bude vytištěno 200 výtisků druhého čísla časopisu pro všechny účastníky konference
 • návrh distribuovat účastníkům Krajské konference i první pilotní číslo časopisu Pražská EVVOluce
 • BEZK, z.s. (realizátor zakázky na přípravu a zpracování časopisu) zaregistroval doménu prazskaevvoluce.cz – přímé přesměrování na web MHMP – Portál ŽP
 • návrh umístit odkaz/banner také na webový portál odboru školství, mládeže a sportu MHMP
 • bude třeba vytvořit banner, který se dá umísťovat na různých webech – zajistí lepší přehled o návštěvnosti a počtu stažení
 • některé články lze zveřejňovat i na webu Ekolistu – diskuze, zda zveřejňovat články spíše pro odbornou či laickou veřejnost
 • Mgr. Mach vybídl členy poradní skupiny, aby navrhli odborníky a témata, kterým by se měl časopis věnovat
 • diskuze, zda by nebylo vhodné vytvořit koncepci témat na celý rok
 • připomínka, aby se obecně témata v rámci časopisu Pražská EVVOluce, nestřetávaly s tématy obdobně zaměřených časopisů
 • návrh na jarní číslo časopisu: zaměřit se na potraviny, stravování, houbaření, včelaření (LHMP) – nutno ale odlišit pojetí tématu nedávného čísla časopisu Bedrník, který byl také zaměřen na jídlo
 • návrh krajského koordinátora EVVO věnovat se v podzimním čísle časopisu těmto akcím: Týden mobility, Zažít město jinak, doprava, život ve městě, včelaření ve městě apod.
 • třetí číslo časopisu vyjde 10. 12. 2016

  Další návrhy témat časopisu:
 • Mikroklima velkých měst
 • Architektura a město – zelené domy, travnaté tramvajové pásy a jiné prvky ve městech
 • Childfriendly city (město vycházející vstříc dětem)
 • Globální dimenze EVVO – propojování lokálního s globálním – cíle udržitelného rozvoje

Informace o schváleném Státním programu EVVO 2016 - 2025

 • důležitý strategický dokument i pro kraj Hl. m. Praha
 • aktualizace témat a metod, velké téma adaptace na změnu klimatu, podchycuje aktuální témata
 • oproti předchozímu programu výrazně jiný a mnohem lepší svou aktuálností, je znám velký podíl NNO – v rámci připomínkování řešily problémy z terénu, (vliv na kvalitu zpracování),
 • vysoká šance vlivu SP EVVO a EP na zlepšení a posílení oblast EVVO
 • akční plány SP EVVO a EP budou tříleté
 • každý rok bude Ministerstvo řešit naplňování Programu s kraji
 • díky kvalitnímu zpracování tématu a účastí důležitých stakeholderů se EVVO dostává více do povědomí politiků – mohlo by vést k ustálení pozice tématu na MŽP

 

Různé

 • MŽP a SFŽP vyhlásilo výzvu na podporu výukových programů - alokace 13 mil. na 2 roky – pro všechny realizátory výukových programů z celé ČR
 • s výzvou je spojený velký přetlak žádosti o dotaci  - do budoucna by se mohla zvyšovat alokace finančních prostředků. Problémem pro žadatele je složitý proces podání žádosti a následná administrace projektu.
 • OCP MHMP má informační stánek 22. 9. 2016 na Národní třídě v rámci Týdne mobility – zaměření na pěší pohyb po Praze, pobyt v přírodě, slepá mapa Prahy, poznávací hry, mobilní chodníček, propagace nové Krajské koncepce EVVO a celé oblasti EVVO v hl. m. Praze. Propagace akce na sociální síti Facebook.
 • Místní agenda a vzdělávání na místní úrovni – OCP MHMP je členem pracovní skupiny MAP vzdělávání na Praze 12 (spolupráce s Filipem Kuchařem ze SML MHMP)
 • informace o záměru realizace zakázky na podporu vzdělávání pedagogů
 • grantové výzvy pro oblast ŽP v Praze budou vyhlášeny pravděpodobně začátkem listopadu 2016
 • návrh řešit včasně zadání zakázky na realizaci krajské konference EVVO na příští rok, aby se stihla zvolit vhodná cílová skupina, zaměření a vhodná forma propagace. Lze vycházet z příštího tématu časopisu – firmy a dospělí.
 • Další návrhy tématu příští krajské konference:
  • společenská odpovědnost firem
  • návrh spojit se s platformou pro udržitelnější život v Praze Greenglasses – mají hodně kontaktů z oblasti zeleného businessu a organizací
  • ekobusiness - vzniká na základě osvěty
  • green business x „greenwashing“ – zaměřit se na ty, kteří se věnují osvětě
  • studenti středních a vysokých škol jako potenciální podnikatelé – budování proenvironmentálního přístupu k podnikání
 • nutno vyjasnit si, co je cílem takové konference a na základě toho zvolit vhodnou cílovou skupinu
 • Společnost pro trvale udržitelný život – mohli by poskytnout vhodné doporučení na přednášející: např. František Koukolík, Lubomír Mlčoch – ekonomie rodiny, Tomáš Sedláček aj.
 • do budoucna plánovat jednání poradní skupiny tak, aby se nekřížily s jinými důležitými akcemi

 


Termíny dalších setkání PS EVVO v roce 2016:


čtvrtek 15. 12. 2016 v 13:00


Zapsala: Barbora Michková