Upozornění, naše tipy

  • -

Co je Integrované povolování (IPPC)?

IPPC, ilustrační obr.

Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), z anglického Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC), je základním kamenem harmonizace české legislativy v oblasti životního prostředí s legislativou Evropské unie. Představuje tržně kompatibilní nástroj, který slučuje výhody individuální motivace podniků a jejich vlastníků s možností efektivní účasti odborné i laické veřejnosti v rozhodovacích procesech. Tím podněcuje proces samovolného a dobrovolného zvyšování nároků v oblasti energetické a materiálové úspornosti podniků, environmentální šetrnosti výrobních procesů, výrobků a produkce znečišťujících látek. V oblasti legislativy a její implementace je jedním z pilířů snahy Evropské unie o směřování k trvale udržitelnému rozvoji.

Zákon nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2003, pro stávající zařízení uvedená do provozu do 30. října 2000, jehož provozovatel podal žádost o stavební povolení do 30. října 1999, bylo povinné získat integrované povolení k 30. říjnu 2007.

Zákon č. 76/2002 Sb.:

  • stanovuje povinnosti provozovatelů zařízení,
  • upravuje postup při vydávání integrovaného povolení a další řízení a postupy týkající se integrovaného povolení,
  • stanovuje působnosti orgánů veřejné správy podle tohoto zákona,
  • upravuje náležitosti systému výměny informací o nejlepších dostupných technikách, zřízení a činnost technických pracovních skupin a zveřejňování informací o nejlepších dostupných technikách,
  • stanovuje sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem,
  • upravuje vedení informačního systému integrované prevence a stanoví jeho obsah.

Stavební povolení pro nová zařízení nelze vydat bez pravomocného integrovaného povolení.

Změna v zařízení, která vyžaduje změnu integrovaného povolení, může být uskutečněna pouze na základě pravomocně schválené změny integrovaného povolení.

Provozovatel zařízení nespadajícího do působnosti zákona o integrované prevenci může požádat o integrované povolení dobrovolně.


Integrované povolování (IPPC) v hl.m. Praze


Aktuality z oblasti:

  • Vytvořeno 20. února 2014